Bra att veta!

BRA ATT VETA


Serveringstillstånd/ Utskänkningstillstånd


Serveringstillstånd, vanligen kallat Utskänkningstillstånd, är i Sverige ett tillstånd utfärdat av de lokala myndigheterna för att servera alkoholdrycker såsom öl, vin och sprit på till exempel restauranger och barer (så kallad utskänkning).


Tycker du att ansökningsförfarandet är krångligt och vill ha hjälp med att ansöka om serveringstillstånd?


Kontakta oss så hjälper vi dig med din ansökan!Utskänkningstillstånd utfärdas i Sverige av kommuner till restauranger för att reglera försäljningen av alkoholhaltig dryck. Det finns vissa grundbestämmelser i alkohollagen att ta hänsyn till.

Här kan du läsa mer om alkohollagen https://lagen.nu/2010:1622


För att erhålla serveringstillstånd ställs höga krav på dig som tillståndshavare, du skall vara lämplig, ostraffad, ha god ekonomi o.s.v. För att se hur en ansökan hos Malmö kommun ser ut besök tillståndsenheten.Nedan följer ett utdrag ur Alkohollagens bestämmelser för servering av alkohol:


6 kap. Servering

1 § Servering av spritdrycker, vin och starköl får ske endast om tillstånd har meddelats (serveringstillstånd).


Alkohollagens bestämmelser för erhålla ett serveringstillstånd:


7. kap. Serveringstillstånd


5 § Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller i förening, företag eller annat slutet sällskap. Tillstånd kan avse servering året runt eller årligen under en viss tidsperiod (stadigvarande tillstånd). Tillstånd kan även avse en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle.


Stadigvarande tillstånd gäller tills vidare. Tillståndsmyndigheten får dock om det finns särskilda skäl begränsa tillståndets giltighet till viss tid.


6 § Serveringstillstånd kan gälla spritdrycker, vin och starköl eller avse en eller två av dessa drycker.


7 § Serveringstillstånd får meddelas endast den som visar att han med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten. Sökanden skall också visa att serveringsstället uppfyller kraven i 8 §.


Vid tillståndsprövningen skall särskild hänsyn tas till om sökanden är laglydig och benägen att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna.


8 § Tillstånd för servering till allmänheten året runt eller årligen under viss tidsperiod får meddelas endast om serveringsstället har ett kök för allsidig matlagning och tillhandahåller lagad mat. Serveringsstället skall ha ett med hänsyn till omständigheterna tillräckligt antal sittplatser för gäster. Serveringsstället skall även vara lämpligt för sitt ändamål ur brandsäkerhetssynpunkt.


10 § Serveringstillstånd skall avse viss lokal eller annat avgränsat utrymme.


11 § Ombyggnad av serveringsställe som medför väsentlig ändring av serveringslokalerna kräver särskilt medgivande av tillståndsmyndigheten.


12 § Tillstånd till servering av spritdrycker, vin och starköl meddelas av den kommun där serveringsstället är   beläget.


13 § Ansökan om serveringstillstånd görs skriftligen hos kommunen.


Kommunen får ta ut avgift för prövningen enligt grunder som beslutas av kommunfullmäktige.


Kommunen får även ta ut avgift för tillsyn enligt 8 kap. av den som har serveringtillstånd och av den som bedriver anmälningspliktig servering av eller detaljhandel med öl. Lag (2001:414).Redovisningstjänster och revision


Bokföring, redovisning och revision.

Behöver du hjälp med din löpande bokföring, redovisning eller behöver du en revisor till ditt företag?


Vi kan rekommendera samarbetspartners för bland annat:

- Löpande bokföring

- Skattedeklarationer ( moms och arbetsgivaravgifter och avdragen skatt )

- Inkomstdeklarationer – både för fysiska och juridiska personer

- Fakturering, betalningsuppföljning, krav

- Bokslut, årsredovisning

- Löner


Vårt mål är att ta hand om allt på ett professionellt sätt!


Skatte- och avgiftsanmälan


För att driva företag i Sverige så behöver ditt företag vara registrerat för F-skatt och moms. Momsregistrering ansöker du om hos Skatteverket. Behöver du hjälp så vi kan hjälpa dig med ansökan och på så sätt minska handläggningstiden.

Vi kan stå till tjänst med följande:

    ansökan om F-skatt

    ansökan om FA-skatt

    anmälan för arbetsgivarregistrering eller

    anmälan för moms

Vill du läsa mer hänvisar vi till skatteverkets hemsida www.skatteverket.se